Domáca spolupráca

Oddelenie matematiky má veľmi dobré, úzke pracovné kontakty s katedrami matematiky iných fakúlt našej univerzity (Stavebná fakulta, Strojnícka fakulta, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Fakulta informatiky a informačných technológií), s katedrami matematiky iných univerzít (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, Katedra matematiky na FEK ČVUT v Prahe) a s pracoviskami matematického zamerania (Matematický ústav SAV, Ústav informatiky AV ČR, Ústav informatiky Sliezskej univerzity v Opave). Najdlhšia spolupráca je s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky UK (Doc. Fabrici, RNDr. Grusková, Doc. Baláž) a s Matematickým ústavom SAV (RNDr. Antoni). V spolupráci s katedrou matematiky Stavebnej fakulty TU v Košiciach a Matematickým ústavom SAV v Košiciach sa riešili spoločné úlohy z oblasti čiastočne usporiadaných grúp a pologrúp (RNDr. Milan Jasem, CSc.). Úzko spolupracujeme aj s ďalšími univerzitami v zahraničí, napr. s Johannes Kepler Universität v Linzi a s University of Alcalá, Alcalá de Henares v Madride.

Členstvo v domácich organizáciách a spoločnostiach

Zahraničná spolupráca

Členstvo v medzinárodných organizáciách a spoločnosiach

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS